Planeta ziemia film edukacyjny dla dzieci

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, potrafi stanowić potwierdzona za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową zaliczana istnieje w pozycji, jak nie przebiegają w niej żadne czynniki wybuchowe, co zapewnia używanie w niej całych standardowych produktów.

Ale za wybuchową, kiedy mieszkają w niej składniki w perspektywie gazu lub pyłu, które potencjalnie można pozwolić za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa zaliczana jest także mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem wykonywa się w oparciu o klasyfikację na platformie prawdopodobieństwa oraz czasu występowania atmosfery wybuchowej. Możemy to mówić lub o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy liczą się na trzy strefy: - strefę 0 - prezentuje się tym, że jest przestrzenią, w jakiej jeszcze lub przez długie okresy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w której te podstawy palne występują ale czasami, w trakcie prawidłowego działania, - strefę 2 - w której atmosfera wybuchowa nie występuje podczas prawidłowego działania, a jeżeli występuje - kieruje się przez bliski okres.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie dziedziny jak: - strefa 20 - w jakiej atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu jest stale lub przez duże okresy, - strefa 21 - w której obłok palnego pyłu może nastąpić momentami w trakcie prawidłowego działania, - strefa 22 - w której obłok palnego pyłu nie panuje w trakcie normalnego działania, i jeżeli wystąpi - zachowuje się wyłącznie przez bliski okres czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania zasad zabezpieczenia i higieny pracy.